Regulamin

Warunki korzystania z witryny

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Finance Traders Media, która jest częścią CMSI Global LTD. Twój dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega niniejszym warunkom, a także wszelkim zawiadomieniom, zastrzeżeniom i innym warunkom lub innym oświadczeniom zawartym na tej stronie (określanym łącznie jako "warunki i zasady"). Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na podleganie warunkom.

Odpowiedzialność odwiedzających

Informacje zawarte na tej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami. Obowiązkiem odwiedzających tę witrynę internetową jest upewnienie się, że są one zgodne z lokalnym prawem lub przepisami, którym podlegają.

Produkty i usługi

Nie wszystkie produkty i usługi, o których mowa w tej witrynie, są dostarczane przez nas. Identyfikacja lub wykorzystanie produktów, usług, stron internetowych lub sieci stron trzecich nie stanowi poparcia dla takich produktów, usług lub witryn lub sieci. Ta strona internetowa może umożliwiać dostęp do stron internetowych i sieci dostarczanych przez osoby inne niż my przez hipertekst lub inny link. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały na jakiejkolwiek stronie lub sieci, która nie jest pod naszą bezpośrednią kontrolą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do takich innych witryn lub sieci za pośrednictwem takiego łącza może wymagać od nas przekazania pewnych informacji o użytkowniku właścicielowi tej witryny lub sieci. Żadne informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu, ani nie powinny być rozumiane przez ciebie jako porady inwestycyjne od lub przez nas.

Oferty osób trzecich

Ta strona internetowa może zawierać odniesienia do innych ofert specjalnych lub promocji przez osoby, które nie należą do naszej grupy firm. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów, których nie można wykluczyć, nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących jakości, dokładności, przydatności handlowej lub przydatności do celów towarów lub usług dostępnych od tych osób. Otrzymywanie towarów lub usług od tych osób odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik zabezpiecza każdego członka naszej grupy przed wszelką odpowiedzialnością, stratą, szkodami, kosztami i wydatkami wynikającymi z otrzymania towarów lub usług od strony trzeciej, o której mowa w tej witrynie.

Dane rynkowe

W odniesieniu do danych rynkowych lub innych informacji, które my lub dowolni zewnętrzni dostawcy usług wyświetlamy na tej stronie internetowej, (a) takie dane mają tylko charakter informacyjny, a my i każdy taki dostawca nie ponosimy odpowiedzialności za dane lub informacje są niedokładne lub niekompletne pod żadnym względem; (b) my i każdy taki dostawca nie ponosimy odpowiedzialności za żadne działania, które podejmujesz lub których nie podejmujesz w oparciu o takie dane lub informacje; oraz (c) takie dane lub informacje są zastrzeżone dla nas i / lub dowolnego takiego dostawcy, a ty nie masz prawa do retransmisji, redystrybucji, publikowania, ujawniania lub wyświetlania w całości lub w części takich danych lub informacji stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez jakiekolwiek prawo lub rozporządzenie.

Prywatność

Będziemy przestrzegać obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące prawodawstwo w zakresie ochrony danych.

Poufność

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie instrukcje lub informacje przekazywane przez niego lub w jego imieniu za pośrednictwem tej witryny są dokonywane na własne ryzyko. Upoważniasz nas do tego, abyśmy polegali, działali i traktowali jako w pełni upoważnieni i wiążący dla ciebie wszelkie instrukcje przekazane nam, które naszym zdaniem zostały ci dane.

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z tej witryny lub dostępu do niej lub w przypadku braku naszej strony internetowej. Nasza odpowiedzialność za zaniedbanie, naruszenie postanowień umowy lub naruszenie jakichkolwiek przepisów prawnych w wyniku niedostarczenia naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części lub jakichkolwiek problemów związanych z tą witryną, które nie mogą być wykluczone zgodnie z prawem, jest ograniczona, według naszego uznania i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, aby uzupełnić dostawę tej witryny lub jakiejkolwiek jej części do ciebie lub zapłacić za uzupełnienie zapasów tej witryny lub jakiejkolwiek jej części.

Jurysdykcja

Niniejsze warunki podlegają prawu obowiązującemu w Anglii, a strony nieodwołalnie poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących warunków.

Poprawka

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na tej stronie internetowej, informacje podane na stronie internetowej mogą ulec zmianie, często bez powiadomienia.

Niniejsze warunki i zasady mogą być w dowolnym momencie modyfikowane przez nas, a użytkownik zgadza się na dalsze przestrzeganie niniejszych warunków w zmienionej formie. Powiadomimy Cię o tych zmianach, publikując zmienione zasady i warunki na tej stronie - nie będziemy osobno powiadamiać Cię o tych zmianach.

Rozłączność

If the whole or any part of a provision of these terms and conditions is void, unenforceable or illegal in a jurisdiction then that provision or, if permissible, the relevant part of it, will be severed in respect of that jurisdiction. The remainder of the Terms and Conditions will have full force and effect and the validity or enforceability of that provision in any other jurisdiction is not affected. This clause will have no effect if the severance alters the basic nature of the Terms and Conditions or is contrary to public policy.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie, prawa do baz danych, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej w treści tej witryny należą do nas lub stron trzecich, w tym naszych licencjodawców. Treści te mogą zawierać nazwy, terminy i / lub dane, które mogą lub nie mogą być identyfikowane za pomocą symbolu identyfikującego go jako nazwę, termin lub przedmiot, w którym zastrzeżone jest prawo autorskie lub zarejestrowany znak towarowy. Brak jakiegokolwiek takiego symbolu nie powinien być w żadnym wypadku rozumiany jako oznaczający, że nazwisko, termin lub dane nie są intelektualne ani nas, ani strony trzeciej.

Własność intelektualna stron trzecich wykorzystywana przez nas w treści naszej witryny nie powinna być interpretowana w ten sposób, że właściciel strony trzeciej sponsoruje, popiera lub jest w jakikolwiek sposób powiązany z nami lub naszą firmą, ani że nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowość obstawiania lub handlu naszymi produktami.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne, aby przeglądać informacje na tej stronie w przeglądarce lub zgodnie z prawem angielskim lub niniejszymi warunkami, żadne informacje ani treści na tej stronie nie mogą być powielane, dostosowywane, przesyłane do stron trzecich, połączone z, oprawione, wykonane publicznie, rozprowadzane lub przekazywane w dowolnej formie dowolnym procesem bez naszej pisemnej zgody.

Apple, logo Apple, iPod, iPad, iPod touch i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPhone jest znakiem towarowym Apple Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Android jest znakiem towarowym Google Inc.

Znak towarowy BlackBerry® jest własnością firmy Research In Motion Limited i jest zarejestrowany i / lub używany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na całym świecie.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Powiadomienia

Możemy wysyłać powiadomienia na adres e-mail podany przez nas. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas o każdej zmianie adresu e-mail. Wszelkie powiadomienia wysłane przez nas na Twój adres e-mail zostaną uznane za dostarczone w momencie wysłania.

Zakończenie

Mamy prawo do zakończenia korzystania z tej strony internetowej, jeśli ustalimy według naszego wyłącznego uznania, że naruszyłeś warunki.